Chạy lẹ hơn


Hai chàng cắm trại bên ven rừng, chẳng may nửa đêm có chú gấu  mò vào lều, Tư Khờ ba chân bốn cẳng toan chạy, thì Năm Khạo gọi giựt giọng:

- Mày chạy làm sao nhanh hơn nó nổi mà đòi chạy?

Tư  Khờ: 

- Tao chỉ cần chạy trước mày là được rồi! 

   • (Có 4 bình chọn)